ДАЕУ изготви проект на Процедура за предоставяне на електронни административни услуги

22.07.2019

689

ДА „Електронно управление” изготви проект на „Процедура за предоставяне на електронни административни услуги от повече от един участник”, която регламентира правата и задълженията на страните, участващи в процеса по предоставяне на електронни административни услуги чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Едната страна в този процес е Агенцията, която поддържа средата за реализиране на Единния модел и в сътрудничество с администрациите, доставчици на електронни административни услуги, разработва електронните форми за заявяване на услугите. Другата страна са администрациите, регистриращи предоставянето на административни услуги в съответствие с Единния модел.

Като приложение към процедурата е разработено Заявление за присъединяване на доставчиците на електронни административни услуги към Единния модел. То е свързано с изискването те да се присъединят към Средата за електронно плащане и Системата за сигурно електронно връчване. Присъединяването към последната е съгласно „Общите условия за присъединяване към и използване на системата за сигурно електронно връчване“, утвърдени от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ и публикувани на Интернет адрес https://e-gov.bg/bg/152.

Пълният текст на Процедурата и Заявлението към нея може да прочетете ОТ ТУК. Молбата на ДАЕУ е експертите на общините да се запознаят с двата документа и до 26.07.2019 г. да изпратят своите бележки и предложения на Цветелина Тодорова, експерт в ДАЕУ на адрес tttodorova@e-gov.bg и за сведение на НСОРБ на Венцеслав Кожухаров, експерт в Сдружението на адрес v.kojuharov@namrb.org. Постъпилите до тази дата предложения ще се обсъдят преди окончателното утвърждаване на изготвените проекти на Процедурата и заявлението към нея.