ДА „Електронно управление” е изготвила проект на Наредба за обмена на документи в администрацията

13.09.2018

544

ДА „Електронно управление” представи за предварително обсъждане проект на Наредба за обмена на документи в администрацията (НОДА). С Наредбата се уреждат общите правила за вътрешния оборот на електронни документи и документи - електронен образ от хартиен носител в администрациите, освен ако в закон или нормативен акт на Министерския съвет е предвидено друго. В нея са обхванати следните основни въпроси:

  • Работа с данни;
  • Регистрация на документи в АИС. Официален документен регистър;
  • Работа със структури. Поддръжка на номенклатури;
  • Получаване на електронни документи;
  • Действия в състава на процедури;
  • Работа с документи на хартиен носител.

В § 5 от Преходни и заключителни разпоредби на проекта за Наредба е записано, че Глава „Работа с документи на хартиен носител” се отменя, считано от …… 2021 година. Това означава, че след този срок работата с документи на хартиен носител се прекратява.

Проектът за Наредба представлява интерес за секретарите на общини, IT специалисти и общински експерти управляващи, организиращи и участващи в процесите на документооборота на общината. Те могат да се запознаят с нейните текстове от ТУК и да изпратят в срок до 19.09.2018 г. своите бележки и становища на електронен адрес v.kojuharov@namrb.org, след което те ще бъдат обобщени и представени на ДА „Електронно управление”.