Д-р Красимир Джонев ще ръководи ПК по земеделие, гори, селски и планински райони

07.07.2020

224

Своето първо заседание проведоха днес членовете на Постоянната комисия по земеделие, гори, селски и планински райони към НСОРБ.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева отправи приветствие към представителите на 49 общини, които през настоящия мандат ще обсъждат актуалните проблеми на общините в сектора и ще генерират предложения за нормативни промени в една от сферите, на които ЕК отдава първостепенно значение в следващите десетилетия.

Съветникът на министъра на земеделието, храните и горите Мария Христова и Антон Аспарухов - началник отдел „Развитие на селските райони“ в МЗХГ запознаха членовете на Комисията с приоритетите, касаещи общините в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.

Досегашната работа на експертно-консултативния орган на НСОРБ в сектора земеделие и производство на храни бе сред най-динамичните. Освен поредицата тематични заседания, членове на Комисията взеха участие в работата на  53 работни групи, в множество срещи с представители на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, министерства и Българската агенция по безопасност на храните. През изтеклия мандат темите  за поземлените отношения, ветеринарното дело, ловът и рибарството, както и опазването на селскостопанското имущество бяха във фокуса на обсъжданията.

Сред акцентите, по които работеше Комисията, бяха прилагането на ПРСР, поземлените закони и овладяването на острозаразните болести по селскостопанските животни. Основните постижения от мандата са свързани с успешното изпълнение на ПРСР – реализирани са близо 700 общински проекта (с тези на читалищата, вероизповеданията и НПО) за над 600 млн. евро. Внесени бяха важни изменения в редица закони, регулиращи отношенията в сектора.

Предизвикателства пред новия мандат са свързани с приоритетите на селските райони през новия програмен период 2021 – 2027 г., приемането на балансиран и модерен Закон за земята и големият въпрос - стимулирането на местното икономическо развитие.

Темите, с които престои в близките месеци да се занимаят членовете на ПК по земеделие, гори, селски и планински райони към НСОРБ са свързани с развитието на поземлените отношения, в контекста на предстоящите законови промени, систематизиране на функциите и отговорностите на общините при регистрацията и инвентаризацията на животновъдните стопанства, както и регулацията на обектите на ниво община. Предстои национално преброяване на земеделските стопанства, което е още едно изпитание за местните власти, предвид техните преки правомощия и функции. Сред най-важните задачи за мандата ще бъде и намирането на ефективни решения на проблемите при изпълнението на общинските инфраструктурни проекти и стратегиите за местно развитие по подхода „ВОМР“.

В дискусиите на комисията се включиха д-р Милена Гъонова и д-р Виктория Тодорова, дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ на Българската агенция по храните. Обсъдени бяха затрудненията при регистрацията на личните стопанства, в т.ч. съблюдаването на общинските наредби за брой животни в населените места, овладяването на африканската чума по свинете, предстоящите промени в ЗУТ, касаещи регистрацията на животновъдните обекти, задържането и процедирането с безпризорните коне и редица други.

ПК по земеделие, гори, селски и планински райони към НСОРБ избра на днешното си заседание и ново ръководство. Председател на Комисията ще бъде д-р Красимир Джонев – кмет на община Летница, а негови заместници са кметът на община Елена Дилян Млъзев, председателят на общинския съвет на Раковски – Рангел Матански и Николай Георгиев – общински съветник от Варна.