Контакти

  • 1111 София, ул.Голаш 23
  • +359 2 943 4467/8
  • +359 2 943 4431
  • namrb@namrb.org

Контакт форма

Център за обучение на местните власти (ЦОМВ) / Общински ресурсно-координационен център (ОРКЦ)

  • с. Гергини, община Габрово, област Габрово
  • +359 66 810 681; +359 66 810 686
  • -
  • v.ruseva@namrb.org