Централен орган за покупки

Централният орган за покупки за общините /ЦОПО/ е създаден като  административно звено към НСОРБ с Решение № 6 от 23-24.02.2016 г. на Общото събрание на Сдружението в съответствие с изискванията на чл. 96, ал. 3 на Закона за обществените поръчки.

Основната задача на ЦОПО е провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за сключване на рамкови споразумения за нуждите на индивидуалните възложители – общини. Предмета на обществените поръчки е посочен във Вътрешните правила за дейността на ЦОПО, утвърдени от УС на 09.06.2016 г и са както следва:

  1. Доставки на: канцеларски материали; тонери за копирни и печатащи устройства; автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали и консумативи за автомобили; превозни средства, вкл. специализирани, и оборудване за тях; системи за видео-наблюдение на публични пространства; компютри; стандартизиран софтуер; закупуване на ваучери; закупуване на дезинфекционни и почистващи препарати; стандартно обзавеждане на учебни, предучилищни, детски и социални заведения; закупуване на електроенергия.
  2. Предоставяне на услуги за: текущо и основно почистване на сгради, включително осигуряване на необходимите материали и консумативи за това; закупуване и доставка на самолетни билети; хотелски услуги; транспортни услуги; застрахователни услуги; телекомуникационни услуги; ЕСКО договори.

В тази връзка ЦОПО изпълнява функциите по планиране, подготовка и провеждане на централизираните процедури за възлагане на обществени поръчки.

Възложител на ЦОПО е изпълнителният директор на НСОРБ