Бургас бе домакин на съвместно заседание на Управителния и Контролния съвети на НСОРБ

24.07.2020

175

На съвместното заседание на УС и КС на НСОРБ, което се проведе днес – 24.07.2020 г./ присъстваха кметове и представители на общините от област Бургас и областния управител Вълчо Чолаков, който подчерта успешното партньорство на всички нива между местната власт и централните институции в областта-домакин и пожела успешен мандат на всички кметове.

Ръководството на сдружението разгледа анализ на изпълнението на общинските бюджети за 2019 г. въз основа  на който предстои да бъдат формулирани основните препоръки за бъдещата работа на НСОРБ, които да бъдат включени в предстоящите етапи от преговорите по съставяне на държавния бюджет за 2021 г. Те включват актуализация на предложенията за стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности, предложения за размерите на трансферите за местни дейности (целева субсидия за капиталови разходи, трансфер за зимно поддържане, обща изравнителна субсидия) и за ресурсно обезпечаване на ангажименти на общините по секторни политики (включително през програмните бюджети на секторните министерства), както и предложения на местните власти по пакета данъчни закони. Най-важният перспективен проблем, от значение за развитието на общините, е развитие на пълния спектър от възможности за увеличаване на общинските приходи.

Членовете на УС на НСОРБ ще разгледат и актуален анализ за експлоатационното състояние на общинската пътна мрежа. По данни 2020 г. общата дължина е 19 501,692 км. От представените от общините данни около 1200 общински пътя са в лошо състояние, около 900 са в незадоволително и едва 200 са в отлично.

Процентно около 60% от общинските пътища или части от тях имат необходимост от ремонт или реконструкция. Това означава, че повече от половината или значителна площ от настилката на тези пътища е повредена, с образувани коловози и деформации. Общата дължина (на база представилите информация 260 общини) с необходимост от ремонт/реконструкция са 11 250 км. общински пътища. По предоставените данни от общините, за около 600 общински пътя има разработени инвестиционни проекти за ремонт или реконструкцията им в различна фаза на проектиране (технически или работен проект).

Ремонтът или рехабилитацията на 1 445 общински пътя са включени в стратегически документи на общината - в Общинските планове за развитие 2014-2020 г. или в инвестиционните им програми. Част от общините посочват, че за ремонта или рехабилитацията на част от общинските пътища са сключени договори за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На база на изготвения анализ е дефиниран необходимият на общините финансов ресурс за ремонт, реконструкция и превантивна поддръжка пътищата. За остойностяване на разходите за ремонт и поддръжка използвахме единичните цени на км път, посочени в приетата с РМС №337 от 05.05.2016г. Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България за периода 2016-2022г. (завишени с около 10%) както следва: реконструкция – 420 000 лв./км; рехабилитация – 221 000 лв./км; и превантивна поддръжка – 74 800 лв./км. Необходимите общо около 5, 3 млрд. лв. за възстановяване на нормалното експлоатационно състояние на пътищата, очевидно, не може да бъде осигурен чрез какъвто й да ръст на целевата субсидия за капиталови разходи, нито чрез допълнителни трансфери с ПМС текущо през годината.  С тези мотиви УС да обсъди предложение за финансиране на общинската пътна мрежа чрез създаване на Национална програма „Общински пътища“ с годишен бюджет от 300 млн. лв., осигурени от държавния бюджет. НСОРБ ще предложи програмата да се администрира от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, по подобие на националните програми, които се управляват от МОН. Кметовете смятат, че критериите за достъп на общините до Програмата да следва да отчитат състоянието на отсечките, както и разпределението им по райони за планиране и да бъдат изработени съвместно с НСОРБ. Сдружението ще внесе предложението, като част от цялостния пакет на НСОРБ в рамките на преговорите за Бюджет 2021 г.

Данните, събрани от НСОРБ за целите на анализа, ще бъдат предоставени на МРРБ за нуждите на обща електронна база данни на общинските пътища. Проучването продължи близо две години и набраната информация дава пълна картина за състоянието на общинската пътна мрежа на територията на страната.

По настояване на НСОРБ в проекта за Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) е предвидено представителите на общините в Регионалния съвет за развитие да бъдат определяни чрез процедура за избор, организирана от НСОРБ, при спазване на принципа за прозрачност. Днес ръководството на Сдружението прие правилата за избор на представители. Съгласно предварителните планове, до края на месец септември ще бъдат проведени срещи във всички региони за планиране, на които да бъдат определени конкретните представители на общините. Регионалните съвети за развитие ще имат ключова роля в управлението на европейското финансиране. Те ще одобряват интегрираните териториални концепции, ще дават писма за подкрепа на проекти по трансграничните програми, ще приемат или отхвърлят промени по концепциите и т.н.

На днешното заседание бяха разгледани и някои организационни въпроси, свързани с дейността на НСОРБ: доклад за резултатите от приключилите първо заседания на постоянните комисии на НСОРБ, информация за текущото изпълнение на проектите, изпълнявани от Сдружението, както и програмата за отбелязване на Деня на българската община – 12 октомври