Близо 250 участници събра Десетата национална среща на експертите по програми и проекти от общините в Боровец

08.11.2018

705

За пореден път Националната среща на евроекспертите, която се провежда от 7 до 9 ноември 2018 г., събра заедно общински съветници, кметове, заместник-кметове и техните екипи, ангажирани в разработването и управлението на проекти, съфинансирани със средства от ЕС.

Срещата започна с открито съвместно заседание на Постоянните комисии на НСОРБ по „Управление на европейските фондове“ и „Земеделие, гори, селски и планински райони“. Участниците в заседанието обсъждаха различни актуални теми, сред които: напредъка в изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, основните предложения на Европейската комисия по Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. и предстоящите дейности на НСОРБ за подкрепа на общините при изпълнението на проекти по ЕСИФ.  

Дискусиите продължиха и в последвалите форуми от програмата на Срещата, като специално внимание в пленарната сесия при откриването беше отделено на предстоящия програмен период и възможностите за финансиране на общинските проекти. Приветствиe към участниците отправи изпълнителният директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева. Сред темите, които тя коментира, бяха предложенията на Европейската комисия по Многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 година, въпросът с парите за развитие на селските райони и критериите за формирането на ресурса за трансгранично сътрудничество.

Форумът продължава с дискусии по постигнатото до момента в изпълнението на ОП, възможните съвместни дейности между общините и Управляващите органи на Оперативните програми за минимизиране на допусканите грешки, намаляване на административната тежест и ускоряване на договарянето и изпълнението на общинските проекти.

В Срещата участват представители на ОП „Региони в растеж“, Програми за териториално сътрудничество, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП за храни и/или основно материално подпомагане, ОП „Околна среда“, ДФ „Земеделие“, Програма за развитие на селските райони, Програма за морско дело и рибарство, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, представители на Фонд мениджър на финансови инструменти в България, на Фонд за устойчиви градове (ФУГ), фонд посредник на Фонд за градско развитие за регионите София и Южна България, и на Регионален фонд за градско развитие (РФГР), фонд посредник на Фонд за градско развитие за Северна България.

Очаквайте повече информация в петъчното издание на Електронен бюлетин.