Безлихвени заеми за общините по ПРСР

26.07.2018

507

По инициатива на общините и НСОРБ, Министерството на земеделието, храните и горите подготви и предложи за съгласуване проект на Постановление за условията и реда отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР) и тяхното възстановяване.


Разработеният механизъм е сходен с този от Постановление № 59/11.03.2011 г. С него се предоставяха безлихвени кредити по програмата за периода 2007-2013 г. Новото сега е, че безлихвени заеми ще се предоставят и за междинни плащания по проектите, в по-съкратени срокове и при по-благоприятни условия за общините.
Нормативният акт, чието приемане се очаква в началото на м. юли ще спомогне съществено за изпълнението на одобрените общински проекти по ПРСР и ще подкрепи осъществяването на важни за населението на селските райони инвестиции.


НСОРБ изказва благодарност на Министерството на земеделието за подготовката на Постановлението и на всички общини, които в много кратки срокове изпратиха бележки и коментари по предложените текстове на нормативния акт. Пълният текст на становището на НСОРБ по проекта на Постановлението тук.