АСП: Удължава се срокът за предоставяне на топъл обяд

26.05.2020

1106

Със Заповед №РД01-314 от 21.05.2020 г. министъра на труда и социалната политика е утвърдено изменение на Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, реализираща се от Агенцията за социално подпомагане.

Изменението касае удължаване на срока за предоставяне на топлия обяд от до 33 работни дни на до 58 работни дни, но не по-късно от 24.07.2020 г., при запазване на договорения брой потребители.

Общините, които изпълняват договори по Целевата програма е необходимо, при желание от тяхна страна да подадат искане за удължаването им на ok@asp.government.bg, както следва:

  • В срок от 26.05.2020 г. до 03.06.2020 г. - общините, чиито договори са с по-кратък срок на изпълнение, а именно - Цар Калоян, Никола Козлево, Николаево, Бяла-обл. Варна, Бургас, Димово, Добричка, Свищов, Добрич, Нова Загора, Стамболово, Гурково и Крушари;
  • В срок от 26.05.2020 г. до 10.06.2020 г. - за всички останали общини, чиито договори са със срок на изпълнение до 19.06.2020 г.

Искането за изменение на договорите трябва да съдържа следните документи:

  1. Мотивирано искане за удължаване на договора, при запазване на договорения брой потребители, подписано от представляващия кандидата или от упълномощено от него лице чрез пълномощно, или заповед на кмета на съответната община, като към тях се прилага надлежно заверено копие от съответния документ. В случай на реализирани икономии по договора от по-късно стартиране на дейността, от незает капацитет или по други причини в искането е необходимо да се представи анализ и стойности на икономиите, които да бъдат приспаднати от предоставената финансова помощ.
  2. Формуляр за кандидатстване с актуализиран срок на проедоставяне на топъл обяд в него, в режим „Проследяване на промените“ и в окончателен вариант с приети промени, при промяна на декларираните обстоятелства и актуална декларация на кандидата – подписани с Квалифициран електронен подпис на представляващия кандидата.

При необходимост от допълнителна информация по искането за изменение на договорите, общините могат да се свържат с регионалните координатори за съответната област. Списък на регионалните координатори можете да изтеглите от прикачения файл.

 

По Програмата кандидатстваха 193 общини и 22 района на Столична община. Сключени са 215 договора за предоставяне на финансова помощ. Към момента топъл обяд получават 30 828 потребители.

Документи