АПИ: До 31.03.2020г. общините могат да заявяват желание за сключване на споразумение с АПИ за освобождаване на пътища от винетки

26.03.2020

90

 

До 31.03.2020г. общините могат да заявяват желание за сключване на споразумение с Агенция „Пътна инфраструктура“ за съвместно финансиране на поддържането на участъците, които общините имат желание да бъдат освободени от заплащане на винетна такса

С писмо от Председателя на УС на НСОРБ до министъра на регионалното развитие и благоустройството и председателя на УС на АПИ от 20.02.2020г. изискахме информация и конкретни указания относно новата възможност за освобождаване на участъци от републиканската пътна мрежа (РПМ) от пътна такса на база време (винетна такса), чрез сключване на споразумения между АПИ и общините за съвместно финансиране на поддържането на тези участъци.

От получената в отговор на нашето писмо частична информация стана ясно, че в хода на провежданите преговори с общините, АПИ е предложила да бъдат сключени споразумения за съвместно финансиране на поддържането на пътните участъци, които общините имат желание да бъдат освободени от винетна такса, поради установената нецелесъобразност на извършването на промяна на собствеността им от държавна в общинска. Подписаните такъв тип споразумения ще влизат в сила след решение на Министерски съвет за промяна на Списъка на републиканските пътища, за които се събира пътна такса за ползване на РПМ на база време (винетна такса).

На 25.03.2020г. в НСОРБ постъпи писмо от инж. Иван Досев, член на УС на АПИ, с което ни информира, че АПИ подготвя документите, необходими да извършването на промени в Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса на базата на постъпилите до този момент в АПИ предложения от общините.

В тази връзка общините, които имат желание за освобождаване на определени пътни участъци от РПМ от заплащане на винетна такса чрез сключване на споразумение с АПИ за съвместно финансиране на поддържането им и до този момент не са заявили желанието си за това в АПИ, е необходимо в срок до 31.03.2020г. /вторник/ да изпратят своите предложения с писмо до Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура”, с копие до съответното Областно пътно управление (ОПУ).

Обръщаме Ви внимание, че съгласно предоставената от АПИ информация, необходимите средства за поддържане на съответните участъци за една календарна година, които всяка община следва да предвиди в своя бюджет при сключването на такъв тип споразумение, са както следва:

  • За текущ ремонт и поддържане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас - 5 000,00 лв./км
  • За зимно поддържане, съответно:
    • I-ви клас (приведена дължина на зимно поддържане, приравнена към габарита на двулентов път) - 3 000,00 лв./км
    • II-ри клас (приведена дължина на зимно поддържане, приравнена към габарита на двулентов път) - 2 000,00 лв./км
    • III-ти клас (приведена дължина на зимно поддържане, приравнена към габарита на двулентов път) – 1 000,00 лв./км