Амбициозна програма поставя пред себе си ПК по образование, култура, младежки дейности и спорт на НСОРБ

13.07.2020

237

В София днес се проведе първото заседание на Постоянната комисия по образование, младеж, спорт и култура към НСОРБ. Избрано бе ръководство на експертно-консултативния орган на Сдружението за настоящия мандат.

  

 

Председател на Комисията е Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в община Варна, а нейни заместници са: Заместник-кметовете на Столична община Тодор Чобанов, на община Бургас Диана Саватева, на община Стара Загора Иванка Сотирова и на община Троян Розалина Русенова, както и директорите ресорните дирекции в община Велико Търново – Пенка Игнатова и в община Монтана – Александър Герасимов.

 

Заседанието продължи с основните дискусии, свързани с предизвикателствата пред образованието в условията на пандемия, приоритетите в работата на Комисията през настоящия мандат и възможностите за финансиране на дейности от сферата на образованието, младежките политики, културата и спорта през новия програмен период. Членовете на Комисията дискутираха проблемите и възможностите, които пандемията поставя пред общинското образование и култура и обсъдиха конкретни предложения, свързани с промените, предвидени в новия проектозакон за предучилищното и училищното образование. Общините настояват за достъп до ресурсите на електронното правителство, за да може планирането и системите за прием в детските градини да боравят с реални данни от централните масиви.

Една от най-дискутираните теми беше въвеждането на задължително обучение за децата, навършили 4 години. НСОРБ ще настоява за междинен анализ на ефективността на политиките, предвидени с новия закон, свързани с преференции за деца на от социално слаби семейства. Обект на внимание беше и бъдещата Национална програма за изграждане на училища и детски заведения. Позицията на експертите е, че на общините трябва да бъде дадена по-голяма свобода по отношение на преценката за физическото съответствие на сградите, предвидени за детски заведения. Предстои в рамките на отделно заседание, членовете на ПК по образование, култура, младежки дейности и спорт да дискутират проблемите и възможностите за ефективно използване на потенциала на Центровете за личностно развитие.

  

 

Членовете на Комисията обсъдиха и приоритетните предложения на НСОРБ в сферата на образованието, културата и младежките дейности в рамките на започналата вече процедура по разработването на държавния бюджет за 2021 г. НСОРБ подготвя актуализация на предложенията по стандартите за делегираните от държавата дейности. Предстои Сдружението да инициира и работни срещи със секторните министри, в рамките на които да бъдат обсъдени вижданията на общините и възможностите на бюджетната рамка на съответните ведомства.

   

Сред приоритетите в работата на Комисията през настоящия мандат са повишаване на правните възможности за влияние на общините върху бюджетите на училищата, опазването на собствеността на учебните заведения и в сферата на читалищната дейност. НСОРБ ще търси конституиране на общините като участник в процеса на колективното трудово договаряне в сектора образование. Важен приоритет в следващите 4 години ще бъде насърчаването на междуобщинското сдружаване за решаване на съвместни проблеми и набелязване на конкретни мерки за повишаване ефикасността на значителния финансов ресурс, който се влага в образованието, и реално влияние за повишаване качеството на образованието. Постигнатият добър диалог между общините, МОН и МТСП беше отчетен като едно от най-важните постижения на НСОРБ в предходния мандат. Общините успяха да играят успешно ролята на медиатор между секторните министерства. Предвид пандемичната обстановка, присъединяването на Министерството на здравеопазването и неговите структури към режима на съвместна комуникация ще бъде сред приоритетните. Новите сфери на дейност на Постоянната комисия в този мандат са сферите на културата, младежките дейности и спорта. Набелязани бяха някои приоритетни законодателни инициативи, които предстои да бъдат прокарани от НСОРБ в областта на контрола и опазването на културно-историческото наследство и в сферата на читалищната дейност.