Административни услуги на общините през Единен портал за достъп до е-услуги (egov.bg)

С Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги е реализиран централизиран и автоматизиран процес по заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Към момента са разработените 142 услуги за Общинска администрация. Услугите са достъпни чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg), в раздел „Централизирано заявяване“ е създадена отделна секция „Услуги, предоставяни от Общинска администрация“ https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services. Заявените чрез Единния модел услуги се получават в профила в Системата за сигурно електронно връчване на избрана от заявителя община. На всяка присъединена към Единния модел община се предоставя персонален достъп до Средата за електронни плащания, чрез която имат възможност да заявяват плащане за дължими такси към заявителите на електронни административно услуги.

С присъединяването към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги се минимизират допълнителните усилия от страна на администрациите за поддържане на собствени портали за електронни административни услуги, гарантира се  високо ниво на достъпност и сигурност, предоставя се възможност за заплащане на дължими такси по услуги чрез виртуален ПОС терминал, ePay.bg, на гише с платежно нареждане или чрез генериран от Системата за електронно плащане код.

За да се присъедините към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, от страна на администрацията е необходимо:

  • Да се присъедините към Системата за сигурно електронно връчване.
  • Да се присъедините към Средата за електронно плащане.
  • Да подадете Заявление за присъединяване на органите по чл. 3, ал. 1 от Процедурата към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за централизираното заявяване на ЕАУ чрез електронни форми, разработени от Държавна агенция „Електронно управление” в което да впишете всички предоставяни от Вас услуги, IBAN на който ще се превеждат сумите, такси и срокове за всяка предоставяна електронна административна услуга. Общите условия за присъединяване и заявлението са достъпни на адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-administrations/integration-procedures

 

 

Лица за контакт:

Цветелина Тодорова - тел. 02/949 2274; e-mail: tttodorova@e-gov.bg

Катерина Неделчева – тел. 02/949 2350; e-mail: knedelcheva@e-gov.bg