АХУ: Конкурс за проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания

22.07.2020

168

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания. В конкурса могат да участват всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

В рамките на обявената сесия ще бъдат отпуснати средства по 4 от компонентите на Националната програма:

  • Изграждане на достъп до работни места на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.
  • Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.
  • Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.
  • Квалификация и преквалификация, съответно обучение и професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 1 000 лв. на лице с трайно увреждане.

Проектите се изготвят в съответствие с Методиката, съгласно чл.44 от Закона за хората с увреждания.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  17.08.2020 г.

Необходимите документи за кандидатстване, както и самата процедура на конкурса могат да бъдат намерени в интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/83