ШЕСТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЕВРОЕКСПЕРТИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ, 5-7 ноември, хотел „Рамада София”

29.10.2014

531

Срещата се утвърди през годините като платформа за дискусии и обмен на практикив подкрепа наместното управление в усилията по реализирането на евроепейскиет политики чрез усвояването на еврофондовете.В нея участват ресорни заместник-кметове, представители на общинските съвети, директори на дирекции и общински експерти, ангажирани с планирането и отговорни за подготовкатаи у правелнието на общинските проекти. 

В издание на Срещата тази година по всяка оперативна програма е предвидена отделна сесия. Всеки панел се предвижда да започне с представяне на успешно приключен общински проект – такъв, по който община е получила окончателно плащане и възстановените средства са равни или близки на отчетените.

Акцентите в програмата:

  • актуални въпроси по приключване на програмен период 2007-2013 г;.
  • мястото на общините като бенефициенти в новите оперативни програми (2014-20);
  • ще имаме ли най–после Закон за еврофондовете;
  • актуални промени в действащата нормативна уредба;
  • промените в подхода и методологията за констатиране на нередности и налагането на финансови корекции. 

 

Предварителна програма

Заявка за участие

 

За информация: Георги Колев, g.kolev@namrb.org; тел. 02/9434 467, 468