ВАЖЕН ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ!

29.10.2014

425

След дългогодишни усилия на НСОРБ и общините, интензивна работа със служебния кабинет и почти "постоянно присъствие" в Министерски съвет, днес Правителството прие промените в ПМС 134 и ПМС 70/2010 г. Най-важният резултат за общините е регламентирането в методологията за определяне на финансови корекции на случаите, при които корекции не се налагат на бенефициентите, а именно:

  • бенефициентът е спазил изцяло разпоредбите на приложимото законодателството;
  • за установеното от Управляващ орган или от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" нарушение е постановено решение на КЗК или ВАС, с което бенефициентът се е съобразил;
  • в обявлението или документацията са заложени изисквания или критерии за оценка, които са били предмет на контрол от страна на КЗК и ВАС;
  • бенефициентът се е съобразил с изрични указания на управляващия орган.

Другата съществена промяна е създаването на два нови съвета към Министерски съвет:

  • Съвет за координация на управляващите контролни органи. Целта на този експертен съвет ще е да координира и решава политики от хоризонтален характер, и
  • Съвет за финансови корекции, който ще служи като медиатор между бенефициенти и управляващи органи тогава, когато имаме несъгласия по казуси за наложени финансови корекции.