НСОРБ уведомява общините, че на портала за обществени консултации са публикувани проекти на постановления за изменение на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет

16.10.2014

410

 

  • Проект на постановление за изменение и допълнение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища (създава се възможност МОН да може да осигурява необходимите средства за финансиране на съответните дейности до осигуряване или възобновяване на финансирането, в случаите когато училищата участват в техническото и/или финансово изпълнение, включително да извършват разходи по проектите, финансирани по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г., чрез конкретния бенефициент Министерството на образованието и науката и е приложен Списъкът на средищните училища за учебната 2014/2015 година);

Срокът за изпращане на становища в НСОРБ е 23.10.2014 г.

  • Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.  за национални и регионални събори на българското народно творчество (предоставят се средства в размер на 84 хил. лв. за финансиране на фестивалите и празничните събития през първото полугодие на 2014 година, които са: Кулинарен събор „От нищо нещо”, Национален събор на народното творчество „Копривщица”, Празник на картофа, Национален конкурс „Пиленце пее”, Кулинарен фестивал „Различното лице на Странджа – кулинарната усмивка на Европа”, Фестивал „Кулинарно наследство на Тракия”, Празник „Златна есен край Струма”, Традиционни зимни празници „Сурова”, Традиционни сурвакарски празници „Кукерландия”, Традиционен литературен конкурс на името на Усин Керим, Събор на аромъните в България, Традиционен литературен мост България – Хърватска, Фестивал на белия кукер, Фолклорен фестивал „Песни и танци от Златията”, Фолклорен събор „Малешево пее и танцува” и Общински фолклорен събор „Срещи на три поколения”);

Срокът за изпращане на становища в НСОРБ е 23.10.2014 г.

  • Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 година (приложено е разпределението на 193 хил. лв. в 35 общини, в които се отпускат стипендии по програмите за 2013 г. и за 2014 г.)

Срокът за изпращане на становища в НСОРБ е 19.10.2014 г.

 

Напомняме, че в предвидените срокове, можете да се обръщате към НСОРБ за формулиране на обща позиция и предложения за изменение и допълнение на тези нормативни актове. Изпращайте Вашите предложения на познатите Ви координати: тел./факс: 02/943 44 31 или e-mail: namrb@namrb.org.