Възможност за съвместно възлагане на обществена поръчка на имоти публична общинска собственост

03.10.2014

346

Невъзможността на държавния и общинските бюджети да осигурят достатъчен ресурс за покриване на щетите от природните бедствия все повече ни карат да осъзнаем крайната необходимост от осигуряване на застрахователно покритие на общинските имоти и инфраструктура.Бедствените ситуации, в които изпаднаха някои региони в страната през последната година, допълнително обремениха и без това трудното финансово положение, в което са поставени местните власти.

Затова и в отговор на множество запитвания от общинските управи и потребността от застраховане на общинското имущество с изчистени и недвусмислени параметри,  предлагаме обединяването на общинитеза съвместни действия поне за задължително подлежащите на застраховане общински имоти.

При заявен интерес от поне пет общини НСОРБ, чрез НСОРБ – Актив, ще предложи вариант и условия за подготовката на процедура за съвместно възлагане на обществената поръчка.

Крайният срок за изпращане на заявките на  е-mail: s.mihova@namrb.org е 10 октомври 2014г.

ЗАЯВКА за участие в съвместната процедура