Важни новини от МОСВ във връзка с управление на отпадъците

26.09.2014

502

1.Министерството преразгледа своята позиция относно възможността натрупаният ресурс от отчисленията за обезвреждане на отпадъци (чл. 64 от ЗУО) да се ползва от общините за осигуряване на техния собствен принос по проекти за управление на отпадъците по ОПОС. Изпратено е писмо до всички РИОСВ в страната с нужните указания за освобождаване на финансовия ресурс във всеки един от етапите за реализиране на проектите, а не само при тяхното приключване.

2.Направено беше и пояснение как общините ще могат да осигурят данните за образуваните биоразградими битови отпадъци през 1995 г., които са необходими при изчисляване изпълнението на целите за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци.

Писмата ще бъдат публикувани на интернет страницата на Сдружението, в раздел „Нашите предложения до централната власт”.