Отваряне на нови дати за обученията в чужбина по проект „Е-ПОДЕМ“

17.09.2014

487

 

Както Ви информирахме, съгласно графика на проекта, предстои провеждането на втори цикъл от 7 обучения до края на 2014 г. С оглед осигуряване на равнопоставен достъп за заявяване на участие от всички представители на общини, моля да имате предвид, че семинарите ще бъдат отворени за регистрация на 18 септември 2014 г. в 13.00ч. „Интернет - платформа за обучение” (раздел в Интернет-страницата на НСОРБ) на адрес: www.namrb.obuchi-se.org, секция „Обучения”.

Обръщаме Ви внимание, че попълването на групите се извършва при спазване на следните изисквания:

  • регистрацията и записването се извършва единствено чрез Интернет-платформата за обучение;
  • всеки представител на община може да заяви участие само за модула, за който е одобрен. Не се приемат заявки за участие на общински представители, които не са включени в списъка на допустимите за участие – достъпен на посочения по-горе Интернет-адрес
  • групите ще бъдат попълвани по реда на постъпване на заявките до достигане на максималния брой от 34 участника за обучение;
  • включените в групата участници ще бъдат уведомени чрез съобщение на посочения от тях електронен адрес. По същия начин ще бъдат уведомени и експертите, чиито заявки не могат да бъдат удовлетворени на този етап (поради запълване на групите);

 

Задопълнителнаинформацияможетедасеобръщатекъм:

 

Юлияна Колева – тел. 02 943 44 67, 943 44 68, 0889624216, e-mail: training@namrb.org; Мария Яровая – тел 02 043 44 67, 943 44 68, 0889765387, e-mail: training@namrb.org