ДАЗД стартира набиране и обобщаване на информация и данни за изпълнението на Националната програма за закрила на детето 2014 г.

18.02.2015

387

Обръщаме внимание, че общините са водещи отговорни институции съвместно със съответния компетентен държавен орган по следните дейности от Програмата:

  •  „Стартиране на иновативните услуги по превенция на изоставянето в рамките на проект „ПОСОКА: семейство“;
  •  „Достъпна и адаптирана архитектурна среда за деца с увреждания в доболничната и болничната помощ“;
  •  „Включване на децата от детските градини и техните родители в различни форми на обучения с цел превенция на травми и наранявания“;
  •  „Включване на децата от училищата и техните родители в различни форми на обучения с цел превенция на травми и наранявания“;
  •  „Провеждане на регионални работни срещи по темата на Националния конкурс: „В подкрепа на детската безопасност”“;
  •  „Програма „Спорт за деца с увреждания и деца в риск”“;
  •  „Насърчаване на участието на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време – чрез мрежата от културни институти и чрез проекти – намалени цени или безплатен вход в театри, музеи, концерти, подкрепа за създаване на спектакли, концерти,  експозиции, конкурси и фестивали за деца.“

Националната програма за закрила на детето 2014 г. може да бъде изтеглена от тук: http://sacp.government.bg/programi-dokladi/strategii-programi-planove/

Формата за отчитане по всяка дейност от Националната програма може да бъде изтеглена от ТУК.

Информацията следва да бъде изпратена в посочения срок както на хартиен носител на адреса на ДАЗД : гр. София, ул.“Триадица“№2, така и по електронен път на e-mail: milena.dyankova@sacp.government.bg и mila.tashkova@sacp.government.bg .