В НСОРБ се получи проект на РМС за приемане на Доклад за отразяване на националната Концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики.

09.03.2015

270

Припомняме, че Националната концепция за активен живот на възрастните хора се прилага чрез обединяване на усилията на всички заинтересовани страни (публични институции на национално и местно ниво, социални партньори, неправителствени граждански организации) и се изпълнява чрез междусекторна Национална програма за активен живот на възрастните хора. Към момента няма подготвена такава програма, въпреки че наличието й ще осигури възможности за финансиране на редица мерки чрез целеви финансови средства от държавния бюджет, от европейски фондове, проекти и програми, както и от други допустими външни и вътрешни източници.  

Проектът на Доклад за отразяване на националната Концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики може да бъде изтеглен от ТУК.

За информация и допълнителни справки, прилагаме и линк към сайта на МТСП, където е публикувана Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012-2030 г.): http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm

Очакваме Вашите коментари в срок до 11 март (сряда) на електронен адрес: pozicia@namrb.org или на факс: 02/943 44 31.