Заповед на Министъра на финансите относно обмен на информация на основание чл. 5а от Закона за местните данъци и такси

11.02.2015

424

Заповед № ЗМФ – 85/02.02.2015 г. на МФ можете да изтеглите от тук.

Процедурата можете да изтеглите от тук.

Обръщаме внимание на общините, че следва да обсъдят възможностите за автоматизирана връзка между МФ и софтуерния им продукт за администриране на местните данъци и такси със съответния доставчик на софтуера.